Regulamin Voucherów

Definicje

Wydawca – Magdalena Marek Dobro z Natury z siedzibą w Paprotni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (NIP: 8751494886) prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki za pośrednictwem sklepu internetowego www.dobroznatury.pl/sklep (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) 

Nabywca – osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Voucher podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik – Posiadacz Vouchera, korzystający z niego.

Strona internetowa – strona www.dobroznatury.pl/sklep

Voucher – wirtualny voucher na usługę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na Stronie internetowej lub w Punkcie stacjonarnym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości bonu;

§1 Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przesłania na wskazany przez Nabywcę adres e-mailowy zakupionego Vouchera oraz do przyjmowania go do realizacji w ciągu 9 miesięcy od daty zakupu.
 1. Zapłata za Vouchery odbywa się wyłącznie za pośrednictwem płataności internetowych udostępnianych na Stronie internetowej.
 2. W celu umówienia się na wizytę, Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Wydawcą pod numerem telefonu 881 206 636 lub wypełnić formularz dostępny na stronie www.dobroznatury.pl/kontakt
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 1. Voucher może być wykorzystany jednorazowo przez Użytkownika, chyba że na Voucherze zaznaczono inaczej. 
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Voucherem przez nieuprawnioną osobę trzecią, jak również za utratę lub uszkodzenie Vouchera z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy po jego przekazaniu Nabywcy.
 3. Voucher jest ważny i aktywny przez okres 9 miesięcy od daty zakupu.
 4. Upływ terminu ważności Vouchera uniemożliwia korzystanie z niego.

§2 Zasady korzystania

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne Vouchery, posiadające unikatowy kod numeryczny. Może to być Voucher wydrukowany na papierze lub w wersji elektronicznej.
 2. Użytkownik może zamienić usługę na inną w tej samej cenie. Gdy wartość wybranej usługi jest niższa niż wartość usługi widniejącej na Voucherze, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub w formie bonu.
 3. Gdy wartość wybranej usługi jest wyższa niż wartość usługi widniejącej na Voucherze, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie.
 4. Nabywca lub Użytkownik może zrealizować Voucher tylko jednorazowo.
 5. Po umówieniu się na masaż i potwierdzeniu wizyty przez Wydawcę, w przypadku chęci przełożenia terminu przez Użytkownika, ma on obowiązek poinformować o tym fakcie Wydawcę najpóźniej 24 godziny wcześniej. W przeciwnym wypadku termin wizyty przepada. Użytkownik może przekazać swój Voucher do realizacji osobie trzeciej.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w następujących przypadkach:
 • gdy upłynał terminu ważności Voucheru,
 • gdy Voucher został już raz użyty.

§3 Zasady aktywacji

 1. Vouchery są wydawane imiennie, ale Użytkownik może przekazać swój voucher innej osobie. Vouchery są realizowane na okaziciela.
 2. Z momentem zakupu przez Nabywcę Vouchera następuje jego aktywacja, czyli zaczyna biec termin, w którym można go użyć (9 miesięcy). 
 3. Voucher po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny i nie można go zrealizować.

§4 Rozliczenia i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Voucherówj mogą być składane na piśmie bezpośrednio u Wydawcy, przesłane na adres jego siedziby ul. Zachodnia 18, 96-515 Paprotnia lub przesłane e-mailem na adres: magda@dobroznatury.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Użytkownikowi na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie internetowej pod adresem www.dobroznatury.pl/regulamin-voucher
 2. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych Nabywcy lub Użytkownika, odbywa się to zgodnie z Klauzulą informacyjną dostępną na Stronie internetowej pod adresem https://dobroznatury.pl/polityka-prywatnosci/